Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0274498/Dejongh


FAQ

Čo presne znamená skratka UNICEF?

Ide o skratku pôvodného názvu United Nations International Children’s Emergency Fund (Medzinárodný detský fond OSN pre pomoc v núdzi), ktorý organizácia niesla v rokoch 1946 – 1953.  Od roku 1953 sa názov organizácie skrátil na United Nations Children’s Fund - Detský fond OSN.

V akom vzťahu je UNICEF na Slovensku k UNICEFu v zahraničí?

UNICEF Slovensko, resp. Slovenský výbor pre UNICEF je jeden z 36 národných výborov UNICEF. Je s UNICEF prepojený akreditačnou zmluvou, funguje však ako nezávislá slovenská mimovládna organizácia, ktorej fungovanie podlieha domácej legislatíve. Slovenský výbor pre UNICEF rovnako ako ostatné národné výbory majú nezávislé postavenie voči UNICEF, jeho aktivity sú však plne zamerané tým istým smerom ako celosvetová organizácia, ktorej meno nesie. Jeho poslaním je získavať od darcov žijúcich na Slovensku prostriedky na podporu celosvetovo realizovaných programov UNICEF a tiež vystupovať ako "advokát" práv detí - detí na globálnej ale aj lokálnej úrovni.

Prečo sa UNICEF na Slovensku nestará o slovenské deti?

Naším poslaním je z hľadiska nášho mandátu vyvíjať aktivity, ktoré vedú k pomoci primárne najviac ohrozeným deťom na svete. UNICEF Slovensko netvrdí, že deti na Slovensku (resp. jednotlivé rodiny, ktoré sa ocitajú v ťažkej sociálnej núdzi) nepotrebujú pomoc. Ani si nedovolí porovnávať situáciu konkrétnych prípadov detí na Slovensku v porovnaní napr. s deťmi vo vidieckych oblastiach Afriky. UNICEF však zastáva stanovisko, že v globálnom meradle, existuje rozdiel medzi všeobecnou úrovňou kvality života v našej krajine v porovnaní s rozvojovými krajinami (resp. krajinami s nízkym indexom ľudského rozvoja). V krajinách, v ktorých UNICEF pomáha, nie je samozrejmá ani pre nás základná starostlivosť. Napr. deti sa nerodia matkám, ktoré majú zdravotnú kartotéku a majú možnosť chodiť počas tehotenstva na pravidelné lekárske prehliadky,  deti nemajú odmalička prístup k bezpečnej pitnej vode v domácnosti, nepoznajú WC, čo má za následok vysoký výskyt častokrát smrteľných ochorení, detí nemajú možnosť navštevovať školu, pretože v ich okolí jednoducho neexistuje.

Máme zdravotne postihnuté dieťa a sme v hmotnej núdzi. Môže nám UNICEF pomôcť?

UNICEF Slovensko nepodceňuje žiadny neľahký prípad a ľudský osud, s ktorým sa na našu organizáciu obrátite. Veľmi si ceníme Vašu dôveru. Napriek tomu sme však nútení rešpektovať vnútorné pravidlá medzinárodnej organizácie UNICEF. Medzi ne patrí aj forma pomoci, ktorú UNICEF smeruje vždy na podporu komunít najohrozenejších skupín detí v rôznych regiónoch sveta. Nikdy nie na individuálnu podporu jednotlivých detí a ich rodín. Naviac aj UNICEF Slovensko sa zameriava na pomoc deťom za hranicami Slovenska, či už ide o rozvojovú pomoc v najchudobnejších častiach sveta, alebo pomoc v prípade prírodných katastrof či vojenských konfliktov. Individuálna pomoc v rámci Slovenska teda nie je zakotvená v stanovách našej organizácie a z toho vyplýva aj to, že na tento účel ani nedisponujeme rozpočtom. Aj keď nie sme schopní poskytnúť Vám finančnú podporu, v prípade, že sa na nás obrátite, sa Vám budeme snažiť poskytnúť konkrétne odporučenie na inú organizáciu, ktorá by Vám vo Vašom prípade mohla poskytnúť pomoc.

V čom je UNICEF iný ako ostatné organizácie a nadácie, ktorých poslaním je starať sa o deti?

UNICEF je najväčšia organizácia, ktorá sa zameriava na ochranu detí a ich práv. Pôsobí takmer vo všetkých krajinách sveta. To znamená, že v prípade potreby, napr. hneď po prírodnej katastrofe  je pripravený okamžite zasiahnuť, má svetové uznanie odborníkov a od svojho založenia v roku 1946 aj množstvo konkrétnych výsledkov.  Napr. očkovacie kampane UNICEF zachraňujú každý rok životy 3 miliónov detí. UNICEF zároveň pôsobí na medzinárodnej úrovni ako tzv. medzivládna organizácia. To znamená, že má mandát vstupovať do formálnych vzťahov s vládami jednotlivých štátov a dokáže ovplyvňovať, akým spôsobom štáty zaisťujú dodržiavanie detských práv na svojom území.

Aká časť z môjho daru naozaj putuje na pomoc deťom?

Deťom putuje výrazná väčšina darovaných prostriedkov. Konkrétne čísla vyplývajúce z výročnej správy za minulý rok si môžete pozrieť na našom webe v časti Ako využívame vaše dary.

UNICEF je súčasťou OSN. Prečo teda žiada o podporu súkromné osoby alebo firmy?

UNICEF je síce organizáciou OSN, avšak nie je financovaný z rozpočtu OSN. Všetky programy pomoci, zamerané na očkovanie, vzdelanie, prístup k nezávadnej vode, lepšiu výživu a hygienu, môže uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom vlád, firiem a jednotlivcov.
UNICEF bol založený po 2. svetovej vojne iba ako dočasná organizácia a nebol súčasťou obvyklej rozpočtovej štruktúry OSN. Aj potom, ako sa stal trvalou organizáciou OSN, spôsob jeho financovania zostal nezmenený.

Ako je kontrolované hospodárenie UNICEF?

UNICEF, ako medzinárodná organizácia, podlieha kontrole medzinárodného tímu audítorov, pričom každý rok na kontrolu vysiela svojich audítorov iná krajina, čím je zaistená nestrannosť a objektivita. Výsledky kontroly sú každoročne publikované vo Výročnej správe.
Národné výbory UNICEF naviac podliehajú kontrole miestnych úradov. V prípade Slovenského výboru pre UNICEF to znamená, že predkladáme vyúčtovania verejných zbierok na Ministerstve vnútra SR a výsledky hospodárenia príslušnému daňovému úradu. Naše hospodárenie ďalej kontroluje interná Revízna komisia a tiež nezávislý externý audítor. Naviac, stav priebežného finančného hospodárenia reportujeme na pravidelnej báze aj do regionálnej centrály UNICEF v Ženeve.

Akým spôsobom UNICEF zabezpečuje v jednotlivých krajinách efektivitu a ochranu darovaných prostriedkov?

V každej krajine, kde UNICEF pomáha, má vlastné zastúpenie a strážený sklad, kde sú uschované zdravotnícke potreby, lieky, výživa a všetko ostatné, čo pre svoju činnosť využíva. Veľkosť zastúpenia zodpovedá veľkosti krajiny a rozsahu miestnych programov, môže to byť niekoľko jednotlivcov až niekoľko stoviek ľudí (napr: v Indii).
UNICEF v maximálnej miere využíva miestnych pracovníkov, ktorí poznajú miestny jazyk, kultúru a dokážu podporiť prijatie realizovaných programov miestnymi komunitami. V každej krajine je však približne 10% medzinárodných pracovníkov, ktorí rotujú a zaisťujú tak kontrolu a programy, ktorých rozvoj môže byť v danej krajine politicky citlivý (pretože UNICEF pôsobí aj v problematických krajinách, ako je v súčasnosti napr. Sýria či Stredoafrická republika, nemôžeme vystavovať miestnych pracovníkov riziku prenasledovania alebo diskriminácie).
Tam, kde je to možné, využívame taktiež dobrovoľníkov - napr. očkovacie kampane sú založené na práci tisícok vyškolených dobrovoľných zdravotníkov, ktorí chodia dom od domu a očkujú deti aj v tých najmenej dostupných vidieckych lokalitách.

Nie sú programy UNICEF iba „náplasťou“ na problémy? Ponúkate aj trvalé riešenie problémov?

Zmyslom práce UNICEF je omnoho viac ako samotné prežitie. Aj keď humanitárna pomoc je v prípade priameho ohrozenia života detí a obyvateľstva napr. počas ozbrojených konfliktov to najdôležitejšie. Veríme však, že preventívna zdravotná starostlivosť, či rovnoprávnosť sú to najdôležitejšie, čo každé dieťa potrebuje. Nie sú iba výsadou, ale právom každého dieťaťa na svete.

UNICEF na celom svete rozvíja jednoduché, ale účinné programy , ktoré významne zvyšujú šancu detí prežiť, zdravo sa vyvíjať, chodiť do školy a prežiť produktívny a bohatý život. Dlhodobá rozvojová pomoc aj vďaka prínosu UNICEF prispieva k úžasným výsledkom. Viac si môžete prečítať v publikácii Rozvoj pre deti.

Dá sa zistiť, koľkým a akým deťom UNICEF pomohol vďaka môjmu daru?

Vďaka tomu, že UNICEF je tak rozsiahla a globálna organizácia, dokáže obsiahnuť milióny detí vo viac ako 150 krajinách sveta. Ročne na ich podporu posiela rádovo miliardy amerických dolárov.
Presné údaje o využití získaných prostriedkov a rozdelení na jednotlivé programy sú pravidelne publikované vo Výročných správach, ktoré nájdete na našom webe v časti Materiály na stiahnutie. Národné výbory taktiež priebežne informujú o výsledkoch konkrétnych projektov, ktoré vďaka darcom zo svojich krajín podporili.
Vzhľadom k obrovskému počtu detí, ktoré majú z programov plošnej pomoci osoh, nie je možné zistiť konkrétne meno dieťaťa, ktorému Váš dar pomohol. To by neprijateľne zvýšilo administratívne náklady a taktiež spôsob práce priamo na mieste.
Zo skúsenosti darcovia dávajú väčšinou prednosť určitej krajine alebo programu, najmä tým, ktoré sú významne prezentované v médiách. To môže viesť k nerovnováhe medzi tým, aká je potreba a aké sú zdroje. Napríklad dlhodobá podpora vzdelávania, postupného šírenia osvety v určitej oblasti (napr. naučiť ľudí hygienickým zásadám), ako aj rôzne podporné aktivity, ktoré je nutné zrealizovať (napr. vypracovanie potrebných analýz, monitoring) sú veľmi dôležité pre dlhodobú rozvojovú pomoc, avšak nie sú ani zďaleka také príťažlivé ako programy zabezpečujúce priamo výživu, zdravotnú starostlivosť alebo pitnú vodu. UNICEF má však práve vďaka svojej veľkosti vypracovaný systém, ktorý zaisťuje, že žiadna oblasť ani časť sveta nezostane bez potrebnej pomoci.

Rieši UNICEF aj adopcie detí na diaľku?

Poslaním UNICEF je pomáhať maximu detí, ktoré sú na pomoc druhých odkázané. Adopcie na diaľku (v angličtine child sponsorships) sa nezlučujú s filozofiou UNICEF, ktorou je odstraňovať komplexné príčiny problémov (napr: čo všetko vplýva na to, že deti nechodia do školy, čo všetko treba urobiť preto, aby do nej chodiť začali a mohli zo vzdelania profitovať v budúcnosti). Tiež sa snažíme zaistiť trvalú pomoc, tým, že sú do programov zapájané celé komunity, čím dostávajú jednotlivé rodiny a deti šancu postaviť sa na vlastné nohy a byť sebestačné. UNICEF je proti tomu, aby boli určité deti v komunite zvýhodňované pred ostatnými. Preto je cieľom každého programu UNICEF plošná pomoc deťom.
Princípom adopcie detí je mnohokrát prispievanie na školné, školské uniformy a pod. UNICEF nepodporuje nosenie školských uniforiem, pretože je nadmernou záťažou pre chudobné rodiny a profitom len pre producentov. UNICEF taktiež s vládami jednotlivých krajín vyjednáva, aby mali všetky deti prístup k bezplatnej školskej dochádzke. Napríklad odstránenie školného do štyroch detí na rodinu viedlo v Ugande k 100% nárastu školskej dochádzky behom jedného školského roku.
Pre ochotných darcov, ktorí chcú podporovať deti - efektívne a podľa možnosti čo najväčší počet detí má UNICEF program Priatelia detí UNICEF. Ten je založený na tom, že každý mesiac človek prispieva určitou čiastkou. Suma môže byť aj nízka, podstatné však je, že je podpora pravidelná.

Kde sa mám prihlásiť, keď chcem ísť pracovať ako dobrovoľník do Afriky alebo inej rozvojovej oblasti?

Pokiaľ máte aspoň bakalársky diplom, jazykové znalosti a niekoľko rokov profesionálnej skúsenosti, môžete sa prihlásiť do programu organizácie United Nations Volunteers (UNV). Tá sprostredkuje dobrovoľnú prácu v rámci humanitárnych programov jednotlivých organizácii OSN (teda aj UNICEF) – viac informácii nájdete na stránke www.unv.org.
Práca UNICEF by bola nepredstaviteľná bez zapojenia dobrovoľníkov, avšak vo väčšine prípadov dáva UNICEF v teréne prednosť pracovať miestnym dobrovoľníkom – teda ľuďom, ktorí ovládajú miestne jazyky, kultúru a zvyklosti a pre ktorých osobne bude veľkou prednosťou a výzvou prísť do kontaktu s organizáciou globálneho vplyvu. Dôvod prečo UNICEF Slovensko nevysiela dobrovoľníkov do zahraničia je aj fakt, že by takáto cesta a sprostredkovanie bolo veľmi nákladné, čo by v konečnom dôsledku uberalo prostriedky, ktoré by inak mohli byť použité na priamu pomoc deťom. 
V prípade, že máte záujem vycestovať do zahraničia ako dobrovoľník zo Slovenska mimo sieť OSN/UNICEF, môžete sa obrátiť na organizáciu SlovakAid, ktorá ponúka možnosti rozvojového dobrovoľníctva - viac informácií nájdete na stránke www.slovakaid.sk.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.