Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Ochrana
osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Základné pojmy

Osobný údaj je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba (v tomto prípade darca alebo priaznivec) je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa výlučne na právnickú osobu tak nie sú osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ osobných údajov (v tomto prípade Slovenská nadácia pre UNICEF) je subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je za spracovanie primárne zodpovedný. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na účely vyplývajúce z jeho činnosti (napr. zákonom stanovené povinnosti, povinnosti vyplývajúce zo zmlúv), ale môže ich spracovávať aj pre vlastné určené účely, napr. pre svoje oprávnené záujmy, pokiaľ tieto záujmy neprevyšujú záujem na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb.

Spracovateľ osobných údajov (subjekty, ktoré Slovenská nadácia pre UNICEF poverí spracovaním osobných údajov) je subjekt, ktorého si prevádzkovateľ najíma, aby pre neho vykonával spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Inými slovami spracovateľ spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa. Od prevádzkovateľa sa spracovateľ líši tým, že v rámci činnosti pre prevádzkovateľa môže vykonávať len také úkony spracovania, ktorými ho prevádzkovateľ poverí alebo vyplývajú z činnosti, pre ktorú bol spracovateľ prevádzkovateľom poverený. Je nutné poznamenať, že spracovateľ je spracovateľom len vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým prevádzkovateľom. Typickým spracovateľom je napr. call centrum, spoločnosť zaisťujúca tlač a rozosielku adresného oslovenia, externá účtovnícka firma (alebo živnostník), poskytovateľ cloudu (úložisko pod.).

2. Všeobecne

Slovenská nadácia pre UNICEF spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, t. j. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Text nižšie vysvetľuje dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s Vaším darom a registráciou na stránke www.unicef.sk poskytnete.

 

3. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad spracovania osobných údajov alebo za účelom uplatnenia Vašich práv, nás môžete kontaktovať, a to:

- osobne alebo poštou na adrese:

Slovenská nadácia pre UNICEF, Michalská 7, P. O. Box 816 09, 811 01 Bratislava

- emailom na: info@unicef.sk

4. Aké osobné údaje a iné údaje sú zhromažďované a spracovávané?

Spracovávame Vami poskytnuté informácie v rozsahu:

Vaše meno a priezvisko,

Vaša adresa,

Váš e-mail,

Vaša korešpondenčná adresa (ak bola poskytnutá),

Vaše telefónne číslo (ak bolo poskytnuté),

IČO/DIČ (ak bolo poskytnuté),

číslo bankového účtu, z ktorého je poskytovaný príspevok (ak bolo poskytnuté)

číslo platobnej karty, prostredníctvom ktorej je poskytovaný príspevok (ak bolo poskytnuté).

Spracovávané osobné a iné údaje sú získavané od darcov či priaznivcov, a to najmä v súvislosti s ich registráciou na webovej stránke www.unicef.sk, a prípadne v rámci inej komunikácie s darcom, či už osobne, telefonicky, písomne alebo iným spôsobom a z podkladov a dokumentov, ktoré darca Slovenskej nadácii pre UNICEF poskytne.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia však pravdepodobne nebudeme schopní správne priradiť Váš dar k Vašej osobe, spracovať požiadavku a podobne.

Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ sa napríklad rozhodnete poskytnúť Slovenskej nadácii pre UNICEF dar a budete požadovať potvrdenie o daroch na daňové alebo iné účely, môžeme ho vystaviť len vtedy, keď budeme schopní priradiť dar k Vašim osobným údajom.

Keď poskytnete Slovenskej nadácii pre UNICEF dar prostredníctvom našich webových stránok, uvádzame, aké informácie sa vyžadujú a ktoré údaje sú nepovinné. V ostatných prípadoch si môžete zvoliť, či Slovenskej nadácii pre UNICEF prístup k svojim údajom poskytnete - môžete napríklad vypnúť funkciu cookies vo svojom prehliadači (hoci v takom prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky sekcie našej webovej stránky).

Na účel projektu „Ježkoviny“ môže dôjsť k spracúvaniu e-mailu tretej osoby, v záujme ktorej je zapojenie sa do tohto projektu a prijatie benefitu tohto projektu. 

5. Ako budú Vaše osobné údaje použité?

Slovenská nadácia pre UNICEF Vaše osobné údaje použije na nasledujúce účely:

• na spracovanie jednorazových a pravidelných darov;

• pre komunikáciu s Vami ohľadom Vášho darcovstva;

• pre komunikáciu s Vami ohľadom žiadostí o podporu projektov UNICEF;

• pre komunikáciu s treťou osobou, v záujme ktorej je zapojenie sa do projektu „Ježkoviny“ a prijatie benefitu tohto projektu;

• pre informovanie o Vami podporených projektoch a výsledkoch práce UNICEF;

• na komunikáciu ohľadom plnenia podmienok súťaží v zmysle ich štatútov v prípade ich vyhlásenia. Najmä v súvislosti s doručovaním výhier;

• k odpovedi a vybaveniu akejkoľvek sťažnosti, dotazu alebo žiadosti, s ktorými sa na nás obrátite;

• k vyhoveniu Vašich požiadaviek pri uplatnení Vašich práv v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, ak napríklad požadujete prístup k Vašim osobným údajom;

• k zisťovaniu Vašich názorov a preferencií: čas od času tiež využijeme Vaše osobné údaje k tomu, aby sme Vás kontaktovali listom, telefonicky, SMS správou alebo e-mailom na účely zistenia Vašich názorov a preferencií;

• k vylepšeniu užívateľského komfortu webu www.unicef.sk môžeme zhromažďovať informácie o spôsobe, akým využívate náš web a pristupujete na neho. Webové stránky Slovenskej nadácie pre UNICEF využívajú službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookies - viac informácií nájdete na: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/;

• na plnenie povinností uložených regulačnými orgánmi, vrátane spolupráce s regulačnými orgánmi a na účely nášho vlastného vnútorného auditu;

• k dodržiavaniu platných zákonov a predpisov, napríklad zákona o verejných zbierkach, zákona o archívnictve a iných.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účel/účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

6. Aký je právny rámec pre spracovanie Vašich osobných údajov?

Všeobecný právny rámec pre spracovanie Vašich osobných údajov je vymedzený platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všeobecne spracovávame Vaše osobné údaje v prípadoch, keď:

• spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na prijatie krokov, ktoré sú z Vašej strany vyžadované pred uzavretím takejto zmluvy;

• spracovanie je v oprávnenom záujme Slovenskej nadácie pre UNICEF alebo inej strany a Vaše záujmy alebo práva na ochranu Vašich osobných údajov nie sú pred týmito záujmami uprednostnené (napr. e-mail tretej osoby na účel zapojenia sa do projektu „Ježkoviny“);

• dali ste súhlas so spracovaním Vašich údajov; osobné údaje dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov, možno spracúvať za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca;

• spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností Slovenskej nadácie pre UNICEF.

Nižšie vysvetľujeme, aké konkrétne zásady používame pre jednotlivé účely spracovania.

V prípadoch, keď sa spoliehame na zásadu, že spracovanie je v oprávnenom záujme Slovenská nadácia pre UNICEF alebo inej strany, vysvetľujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o aké záujmy ide.

Zásady pre spracovanie osobných údajov

Slovenská nadácia pre UNICEF používa osobné údaje darcov k ďalšej komunikácii z dôvodu, aby sme Vás prostredníctvom e-mailu, listu, telefónu, SMS správy, push notifikácie alebo iným obdobným spôsobom, informovali o našich kampaniach, zbierkach, udalostiach, ktoré by Vás mohli zaujať.

Ak si neželáte, aby sme Vám v budúcnosti zasielali aktuality o našej činnosti a ďalšie informačné oznámenia, dajte nám to, prosíme, vedieť e-mailom na info@unicef.sk alebo písomne ​​na adrese Slovenská nadácia pre UNICEF, Michalská 371/7, P. O. Box 816 09, 811 01 Bratislava.

Kedykoľvek môžete tiež zrušiť odoberanie noviniek podľa pokynov, ktoré uvádzame vo všetkých oznámeniach, ako sú e-maily alebo textové správy, ktoré Vám zašleme.

7. Kto bude mať prístup k Vaším osobným údajom?

Vaše osobné údaje zdieľame s úzko vymedzeným okruhom tretích strán. Tretie strany (ďalej aj ako „spracovatelia“), s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje, zahŕňajú spoločnosti, ktoré Slovenskej nadácii pre UNICEF poskytujú služby nevyhnutné pre napĺňanie nášho poslania a sú nimi:

 • odborní poradcovia, medzi ktorých patria účtovní poradcovia, audítori, právnici a ďalší odborní poradcovia; za účelom zlepšenia riadenia, podpory alebo rozvoja našej činnosti a napĺňanie zákonných a regulačných povinností;
 • poskytovatelia služieb, pre ktorých je nevyhnutné mať prístup k Vaším osobným údajom na účely služieb poskytovaných našim darcom alebo Slovenskej nadácii pre UNICEF (vrátane poskytovateľov služieb, ktorí spracovávajú informácie v našom zastúpení s cieľom pomôcť Slovenskej nadácii pre UNICEF prevádzkovať vybrané interné mechanizmy, ako napríklad distribúciu e-mailov, ukladanie dát, poskytovanie informačných technológií a marketingových služieb, zákaznícke služby a dátovú analytiku);
 • regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní; na účely dodržiavania zákonných povinností alebo nariadení súdu.

Tieto tretie strany sa môžu nachádzať na území Slovenskej republiky, prípadne v ďalších krajinách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Znenia platných zákonov o ochrane osobných údajov sa v týchto krajinách môžu líšiť.

Slovenská nadácia pre UNICEF vstupuje do zmluvných vzťahov výhradne s tretími stranami, u ktorých sme presvedčení, že dodržiavajú o odpovedajúca úroveň ochrany údajov s cieľom chrániť všetky osobné údaje uchovávané v danej krajine a že tieto tretie strany budú vždy konať v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

8. Ako uchovávame Vaše osobné údaje?

Slovenská nadácia pre UNICEF má zavedené technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a investuje primerané zdroje na ochranu Vašich osobných údajov pred zámernou alebo neúmyselnou manipuláciou, zničením, stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, úpravami alebo únikom.

Vami poskytnuté osobné údaje uchováme v súlade s platnými zákonmi. Zároveň prijmeme primerané kroky, ktoré povedú k zničeniu alebo anonymizácii osobných údajov, ktoré uchovávame v súlade s internými postupmi a našimi zákonnými povinnosťami, pokiaľ už tieto údaje nebudú naďalej potrebné na účely uvedené v odseku 4 vyššie alebo ak Váš vzťah so Slovenskou nadáciou pre UNICEF zanikne.

9. Aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom?

Máte právo požiadať o výpis Vašich osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v našich databázach a o opis toho, na aké účely vaše údaje používame. Ak sa domnievate, že akékoľvek nami uchovávané údaje o Vás sú nepresné alebo ich ďalšie uchovávanie za účelom, na ktorý boli získané, už nie je potrebné, môžete Slovenskú nadáciu pre UNICEF požiadať o ich opravu alebo vymazanie.

V prípade akýchkoľvek zmien alebo nepresností vo Vašich osobných údajov nás, prosíme, neodkladne informujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Rovnako máte nasledujúce práva:

 • prenositeľnosť údajov - v rozsahu, v ktorom je Váš súhlas chápaný ako právny základ pre spracovanie osobných údajov a osobné údaje sú spracované automaticky, máte právo dostať všetky takéto osobné údaje v štruktúrovanom, zvyčajne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež od Slovenskej nadácie pre UNICEF vyžadovať ich odovzdanie inému správcovi, za predpokladu, že je to technicky možné;
 • právo na obmedzenie spracovania - máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov ak:
  • z akýchkoľvek dôvodov nemôžete Slovenskú nadáciu pre UNICEF podporovať, ale predpokladáte, že v budúcnosti nás chcete opätovne podporiť;
  • spochybníte správnosť osobných údajov (kým neurobíme dostatočné kroky na nápravu alebo overenie ich správnosti);
  • už naďalej nie je nutné uchovávať osobné údaje pre účely spracovania, ale tieto údaje sú vyžadované pre vznik, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov;
  • alebo je Vami vznesená námietka voči spracovávaniu na základe oprávneného záujmu a prebieha overenie, či má Slovenská nadácia pre UNICEF oprávnené dôvody v spracovávaní pokračovať.
  • Pokiaľ Vaše osobné údaje podliehajú týmto obmedzeniam, spracujeme ich len s Vaším súhlasom alebo za účelom vzniku, výkonu alebo ochrany právnych nárokov.
 • právo na vyradenie, či vymazanie - máte tiež právo od nás vyžadovať, aby sme Vaše osobné údaje vyradili alebo vymazali z databázového systému Slovenskej nadácie pre UNICEF (vrátane súhlasu s priamym marketingom, to však neplatí v prípadoch, keď má Slovenská nadácia pre UNICEF iné právne odôvodnenie pokračovať v spracovávaní Vašich údajov alebo je ich spracovávanie v oprávnenom záujme Slovenskej nadácie pre UNICEF);
 • právo namietať voči spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu - v rozsahu, v ktorom je spracovávanie Vašich osobných údajov založené na oprávnenom záujme Slovenskej nadácie pre UNICEF, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu, za predpokladu, že Slovenská nadácia pre UNICEF nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevyšujú Vaše oprávnené záujmy, práva a slobody alebo ak je nevyhnutné spracovať Vaše osobné údaje za účelom vzniku, výkonu alebo ochrany právnych nárokov.

V súvislosti so všetkými týmito právami, kontaktujte, prosíme, Slovensku nadáciu pre UNICEF a komunikáciu označte nadpisom „Uplatnenie práva dotknutej osoby“.

Slovenskú nadáciu pre UNICEF je možné kontaktovať osobne alebo poštovou prepravou ​​na adrese Slovenská nadácia pre UNICEF, Michalská 371/7, P. O. Box 816 09, 811 01 Bratislava alebo e-mailom na info@unicef.sk.

Pokiaľ chcete podať sťažnosť na spôsob, akým bolo s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzané, prosíme, kontaktujte nás a Vaša sťažnosť bude prešetrená. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Informácie a údaje v týchto zásadách spracovania osobných údajov môžu byť priebežne aktualizované, a to s odkazom na vývoj a implementáciu Nariadenia a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

Upravené 26. 10. 2022

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy