Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0783067/Kazimirova

Kancelária UNICEF na podporu riešenia krízovej situácie v Slovenskej republike

Vojna na Ukrajine náhle zmenila životy 7,5 milióna detí. Približne 5,9 milióna ľudí, vrátane 1,2 milióna detí, je v súčasnosti vysídlených vnútri Ukrajiny. Milióny ľudí z krajiny utiekli: do iných európskych štátov utieklo 7,9 milióna utečencov, z ktorých 90 percent tvoria ženy a deti. Na Ukrajine a v 19 krajinách Európy tak potrebuje pomoc celkovo 27,3 milióna ľudí, vrátane 7,1 milióna detí.

Slovensko Ukrajincom otvorilo svoje dvere. Od februára 2022 prekročilo hranice Slovenska viac ako 1 milión ľudí, približne 100 tisíc v krajine požiadalo o dočasnú ochranu. Keďže pred začiatkom vojny žilo na Slovensku len niečo vyše 5 miliónov ľudí, utečenci z Ukrajiny teraz predstavujú takmer 2 percentá  populácie.

Slovensko zareagovalo rýchlo, účinne a súcitne. V rámci humanitárnej odpovede na vzniknutú situáciu zmobilizovalo veľkú vlnu solidarity, do ktorej sa od  začiatku zapojili štátne inštitúcie a samosprávy, ako aj mimovládne organizácie a jednotlivci. Vláda veľmi privítala pomoc organizácií OSN vrátane UNICEF, UNHCR, IOM a WHO, ktoré podporili reakciu na núdzovú situáciu na Ukrajine cez už existujúce štátne a obecné systémy.

Kancelária UNICEF na podporu riešenia krízovej situácie v Slovenskej republike podporuje národné a miestne orgány, ako aj organizácie občianskej spoločnosti pri rozširovaní ich kapacít a poskytovaní núdzovej pomoci a podporných služieb, a to prostredníctvom intervencií v oblastiach ochrany detí, vzdelávania, sociálnej ochrany a zdravia, ako aj predškolského rozvoja a rozvoja dospievajúcich. Týmto spôsobom sa snaží zabezpečiť, aby ukrajinské deti, slovenské deti ako aj a deti iných národností žijúce na Slovensku mohli využívať lepšie služby a podporu.

Programy na Slovensku

Ochrana detí

Deti sú často najväčšími obeťami vojen. Traumy, ktoré prežívajú počas aktívneho konfliktu aj vysídlenia, môžu mať dlhodobý vplyv na ich duševné zdravie a schopnosť adaptovať sa v novej krajine. Okrem toho sú deti na úteku zraniteľné voči násiliu, vykorisťovaniu a zneužívaniu, pričom mnohé z nich - najmä ženy a dievčatá - čelia riziku obchodovania s ľuďmi a rodovo podmienenému násiliu. Ochrana detí a žien, ktoré tvoria viac ako 80 percent Ukrajincov na Slovensku, sa v tomto kontexte preto stáva zásadnou.

Jednou z prvých priorít, ktoré je potrebné riešiť počas príchodu a tranzitu utečencov, je riziko rozdeľovania rodín, identifikácia a ochrana detí bez sprievodu a odlúčených detí a prevencia pred obchodovaním s ľuďmi a vykorisťovaním. Počas celého cyklu vysídľovania je nevyhnutnosťou duševné zdravie a psychosociálna pohoda detí a opatrovníkov. Osobitnú pozornosť si vyžadujú deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré zvyčajne čelia ďalším prekážkam pri ochrane a začleňovaní.

UNI396368

 

Odpoveď UNICEF na vzniknutú situáciu

Kľúčovou prioritou práce UNICEF-u je podpora orgánov pri prevencii a reakcii na násilie, vykorisťovanie a zneužívanie detí prichádzajúcich alebo prechádzajúcich cez Slovensko, ako aj podpora integrácie detí, ktoré sa v krajine zaregistrovali, aby získali dočasnú ochranu .

Od apríla 2022 boli v Bratislave a oblastiach hraničiacich s Ukrajinou  zriadené tri podporné centrá Modrý bod (Blue Dot), ktoré poskytujú prichádzajúcim informácie, bezpečné priestory a odporúčania na ďalšie služby. UNICEF v spolupráci s UNHCR a organizáciami občianskej spoločnosti poskytuje utečencom psychosociálnu podporu, prístup k priestorom vhodným pre deti, manažment prípadov, ako aj odporúčania a informácie. UNICEF tiež spolupracuje s pracovníkmi slúžiacimi na hraničných priechodoch  a orgánmi činnými v trestnom konaní s cieľom zvýšiť ich pripravenosť a kvalitu reakcie.

UNI396466

 

UNICEF posilňuje kapacity vnútroštátneho systému ochrany detí, aby tento mohol predchádzať násiliu páchanému na deťoch a reagovať naň, aby mohol účinne pracovať s vysídlenými rodinami a poskytovať riešenia pre deti bez sprievodu a odlúčené deti. UNICEF tiež podporuje národné a miestne inštitúcie vrátane Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mesta Bratislava a ďalších obcí, a to pri školení sociálnych a iných pracovníkov  zodpovedných za reakciu na vzniknutú situáciu.

S cieľom posilniť dosah a pokrytie systému ochrany detí UNICEF podporuje aj mimovládne organizácie pri poskytovaní služieb v rôznych prostrediach. V najväčšom kolektívnom ubytovacom centre Gabčíkovo UNICEF podporuje manažment prípadov, duševné zdravie a psychosociálnu podporu pre deti a rozširuje tieto služby aj do iných podobných prostredí. Ďalší naši partneri poskytujú komunitné priestory a centrá ochrany, manažment prípadov a služby  linky pomoci. Do konca decembra 2022 pomohli služby manažmentu prípadov viac ako 21-tisíc deťom, viac ako 400-tisíc detí a opatrovateľov využilo intervencie na podporu duševného zdravia a viac ako 90-tisíc detí a opatrovateľov malo prístup k bezpečným priestorom a centrám.

UN0752619

 

UNICEF  tiež na Slovensku podporil zmenu paradigmy smerom ku komunitným službám duševného zdravia. Tie poskytujú viac príležitostí na prevenciu, normalizáciu pocitov, začlenenie detí a ich opatrovateľov do miestnych komunít a podporujú vzájomnú pomoc. Duševné zdravie a psychosociálna podpora sú poskytované aj v priestoroch priateľských k deťom ako sú  Modré body (“Blue Dots”), centrá Hrajme sa a učme sa (“Play and Learning Hubs”) a školy.

V decembri 2022 spustil UNICEF spolu s Ligou za duševné zdravie na sociálnych sieťach národnú kampaň  #PomáhajmeSi,  zameranú na normalizáciu emócií a prepojenie duševnej pohody so vzájomnou pomocou. V ďalšej fáze kampane budú relevantným cieľovým skupinám predstavené rôzne mechanizmy zvládania situácií. Kampaň podporila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Na podporu začlenenia detí so zdravotným znevýhodnením  do národných systémov a služieb ochrany UNICEF posilňuje kapacity Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Migračného úradu.  Spolupracuje tiež s mimovládnymi organizáciami, aby spolu vypĺňali medzery v poskytovaní služieb a hľadali odpovede na  spoločenské normy, ktoré bránia inklúzii detí so zdravotným znevýhodnením a ich opatrovateľov.

Vzdelávanie

Keďže hrozí, že vojna na Ukrajine prerastie aj do krízy vo vzdelávaní, je nevyhnutné zabezpečiť, aby pokračoval rozvoj a vzdelávanie detí a dospievajúcich utečencov. Príležitosti učiť sa, hrať sa a stretávať rovesníkov pomáhajú deťom a mládeži vyrovnať sa s nepriazňou osudu a traumou a to tak, že im umožňujú pochopiť svoje skúsenosti a pocítiť v novom prostredí normálnosť.

K decembru 2022 bolo na Slovensku registrovaných takmer 34-tisíc detí vo veku 0 až 17 rokov, ktoré získali dočasnú ochranu, no len necelá tretina z nich bola zapísaná do škôl, a to vrátane materských, základných a stredných škôl. Mnohé deti a mládež - najmä v posledných ročníkoch stredných škôl - pokračujú v štúdiu podľa ukrajinských učebných osnov prostredníctvom online vyučovania. Keďže však na Ukrajine pretrvávajú útoky na energetickú a komunikačnú infraštruktúru, online vyučovanie sa často prerušuje.

Napriek snahám o zápis ukrajinských žiakov do slovenských škôl zostáva aj mnoho výziev - od učenia sa slovenského jazyka, cez integráciu do nového prostredia a kultúry, až po vytváranie nových sociálnych sietí a zosúladenie učenia detí s voľným časom. Pre slovenských učiteľov je zasa potrebná ďalšia podpora, ktorá by im umožnila inkluzívny prístup v pedagogike.

UNI396400

 

Pre najmenšie deti je kľúčové poskytnúť im možnosť hrať a učiť sa v bezpečných priestoroch a tiež podporovať ich rodičov a opatrovateľov, aby im poskytovali láskavú starostlivosť,  čo v čase krízy ochráni ich zdravý vývoj. Obdobie raného detstva je časom, keď má podpora kultúry mieru a sociálnej súdržnosti  najväčší význam, pretože vtedy je tempo vývoja mozgu na vrchole. Hra a skúsenosti s učením sú prirodzeným prostredím na podporu a pestovanie multikulturalizmu a sociálnej súdržnosti. Už pred vojnou však boli národné a miestne systémy v mnohých regiónoch Slovenska preťažené. Chýbal im dostatočný počet predškolských zariadení.

Čím skôr sa deti a dospievajúci môžu v bezpečnom vzdelávacom prostredí hrať, učiť a komunikovať s rovesníkmi a dospelými, tým rýchlejšie dobehnú zameškané a zotavia sa - špeciálne najzraniteľnejšie deti. Deti so zdravotným znevýhodnením a s oneskoreným vývojom čelia ďalším výzvam, a to aj v dôsledku nedostatku ukrajinsky hovoriaceho personálu, ktorý by bol vyškolený na riešenie ich potrieb.

Odpoveď UNICEF na vzniknutú situáciu

UNICEF vzal utečeneckú krízu ako príležitosť na prehodnotenie a posilnenie služieb v oblasti vzdelávania a  rozvoja v ranom detstve všetkých detí na Slovensku a podporuje partnerstvá na úrovni obcí, regiónov a štátu. Vďaka tomuto prístupu doteraz získalo 40 433 detí prístup k formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu a 23 181 detí využilo učebné materiály.

Na národnej úrovni UNICEF spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národným ústavom pre vzdelávanie a mládež (NIVAM), aby zaistili  systémový prístup k začleňovaniu ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému. V rámci partnerstva s NIVAM sa poskytujú aj neformálne vzdelávacie aktivity pre  mládež, vrátane podpory učenia sa slovenského jazyka, ako aj a možnosti socializácie s cieľom posilniť a inšpirovať budúcu generáciu lídrov a tvorcov zmien.

Na regionálnej a miestnej úrovni UNICEF spolupracuje s obcami a mimovládnymi organizáciami na rozvoji a rozširovaní služieb v oblasti raného detstva a neformálneho vzdelávania a tiež na rozširovaní kapacít obcí  pri zápise detí do škôl, ako aj na vzniku nových, inovatívnych služieb na podporu vzdelávania a rozvoja detí. Okamžitá reakcia zahŕňala podporu vzdelávania a osvojenie si slovenského jazyka, podporu duševného zdravia a psychosociálnu podporu detí a opatrovateľov. Tieto intervencie sa zameriavajú na dlhodobé úsilie o posilnenie systému a rozšírenie služieb na národnej úrovni.

Okrem toho UNICEF v 13 obciach zriadil 23 centier “Hrajme sa a učme sa” (“Play and Learning Hubs”), ktoré poskytujú celý rad programov zameraných na potreby malých detí vrátane intervencií zameraných na duševné zdravie a psychosociálnu podporu. Prostredníctvom týchto centier sa UNICEF zameriava aj na podporu sociálnej integrácie opatrovateľov a rodičov, a to vytváraním podporných skupín pre rodičov, podporou duševného zdravia, odkázaním na služby, jazykovými kurzami, poradenstvom a ďalšou podporou pre deti s vývinovými poruchami a pre ich rodiny.

UN0752617

UNICEF tiež podporuje Ukrajinskú školu v evakuácii, ktorá, poskytuje dospievajúcim neformálne vzdelávanie v predmetoch z ukrajinských školských osnov, vrátane ukrajinského jazyka, literatúry a histórie. Škola tiež dospievajúcim poskytuje  podporu pri vzdelávaní  matematiky a angličtiny, kariérnom poradenstve, líderstve, finančnej gramotnosti a slovenskom jazyku. Okrem toho sa žiakom poskytuje psychosociálna podpora prostredníctvom arteterapie.

Zdravie

Hoci Slovensko ukrajinským občanom registrovaným v rámci dočasnej ochrany poskytuje neodkladné a nevyhnutné zdravotné služby, mnohí Ukrajinci čelia pri získavaní podpory problémom. To, čo je "neodkladné a nevyhnutné", je často ponechané na posúdenie jednotlivých lekárov, čo vytvára situáciu, v ktorej sa kvalita zdravotnej starostlivosti poskytovanej utečencom môže výrazne líšiť. Ukrajinské deti majú v porovnaní so Slovákmi výrazne nižšiu mieru zaočkovanosti a zdravotnícki pracovníci v prvej línii nie sú vyškolení na riešenie situácií, keď ľudia s očkovaním váhajú.

Kľúčovou výzvou v strednodobom horizonte je manažment chronických ochorení, kontrola a manažment infekčných a prenosných ochorení, a tiež poskytovanie špecializovaných služieb v oblasti duševného zdravia a psychologickej podpory. Okrem toho má krajina nedostatok lekárov - najmä pediatrov a zdravotných sestier - pričom v niektorých regiónoch bol  nedostatok zdravotnej starostlivosti už pred krízou. Podľa platnej legislatívy môžu ukrajinskí zdravotnícki pracovníci poskytovať služby len pod priamym dohľadom seniorného slovenského zdravotnícka, a to z dôvodu kratšieho akademického vzdelania a predpísanej odbornej prípravy vyžadovanej od lekárov na Ukrajine.

UNI396419

Odpoveď UNICEF na vzniknutú situáciu

Jednou zo štyroch oblastí spolupráce medzi UNICEF a Ministerstvom zdravotníctva je aj podpora  uznávania kvalifikácie ukrajinských zdravotníckych pracovníkov.  Ďalšími oblasťami spolupráce sú očkovanie a rozvoj detí v ranom veku, špecializovaná podpora duševného zdravia, a tiež podpora zdravia a zdravotnej výchovy, okrem iného  aj prostredníctvom programov pre rodičov. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave UNICEF podporuje poskytovanie služieb primárnej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorý hostí viac ako 30-tisíc utečencov vrátane vyše 12-tisíc detí. Služby poskytujú dvaja všeobecní lekári, dvaja pediatri, jeden gynekológ a jeden psychiater pod dohľadom služobne seniorného slovenského lekára. Do Modrých bodov (“Blue Dot”) v Bratislave, Košiciach a v Michalovciach sú začlenení pediatri a poradcovia pre dojčenie.

UNI396390

Od 15. júla 2022 boli prostredníctvom mechanizmov podporovaných UNICEF-om poskytnuté služby primárnej zdravotnej starostlivosti viac ako 43 tisíc deťom a ženám, a to vrátane konzultácií v oblasti duševného zdravia, odporúčaní na vyššie úrovne starostlivosti a očkovania detí proti osýpkam, detskej obrne atď.

Sociálna ochrana

Každá utečenecká kríza - vrátane tej, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine - pripravuje rodiny o ubytovanie, prácu a možnosť uspokojovať svoje najnaliehavejšie potreby, pretože zrazu stratili stabilné zdroje príjmov. Zatiaľ čo niektoré rodiny sa môžu na určitý čas spoľahnúť na úspory, väčšina z nich čelí problémom pri zabezpečovaní svojho sociálno-ekonomického prežitia.

Väčšina ukrajinských utečencov sú ženy a deti, preto sú sociálno-ekonomicky zraniteľní. Dospelú populáciu utečencov tvoria predovšetkým slobodné matky alebo starší ľudia, ktorí sú  kvôli starostlivosti o deti alebo kvôli svojmu veku menej schopní pracovať. Takmer polovica utečencov na Slovensku nevykonáva žiadnu formu práce. Kľúčovú úlohu preto zohráva humanitárna peňažná podpora, keďže predstavuje hlavný zdroj príjmu pre mnohé rodiny a jednotlivcov v krajine.

Odpoveď UNICEF na vzniknutú situáciu

V rámci reakcie na núdzový stav UNICEF spolu s UNHCR, IOM a Červeným krížom v úzkej koordinácii s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku urýchlene vytvorili systém peňažných transferov na podporu zraniteľných rodín utečencov. Hlavnou stratégiou reakcie bolo zrkadlenie existujúcich výhod národného systému sociálnej ochrany, a to s cieľom podporiť utečencov a zároveň posilniť sociálnu súdržnosť medzi utečencami a hostiteľskými komunitami.

UNI396435

Počas prvých mesiacov UNICEF vyplácal dávky v hmotnej núdzi pre chudobné domácnosti a príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov detí so zdravotným znevýhodnením a ťažkým zdravotným stavom. Medzičasom bola realizácia peňažných schém  presunutá na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bude pokračovať v podpore utečencov. To umožnilo úspešnú integráciu utečencov do vnútroštátneho systému sociálnej ochrany a zabezpečilo im dlhodobú podporu. Okrem toho UNICEF podporil  všetky ukrajinské deti vo veku od 0 do 17 rokov jednorazovým príspevkom na vzdelávanie a vypláca tiež jednorazový príspevok na zazimovanie, aby tak počas najchladnejších mesiacov podporil  zraniteľné rodiny.

Od júna 2022 bolo peňažnými dávkami podporených celkovo 22 346 utečeneckých domácností, pričom celkovo bolo vyplatených viac ako 11 miliónov eur. Príjemcom sa cez informačnú telefonickú linku poskytujú všetky relevantné informácie. Spätná väzba od príjemcov poukazuje na veľmi vysokú spokojnosť s peňažnou podporou a tiež na to, že poskytnutú hotovosť vynakladajú predovšetkým na základné potreby detí, ako sú potraviny, oblečenie, zdravie a vzdelávanie.

UNI396361

V roku 2023 bude UNICEF pokračovať v plnení svojho záväzku podporovať ukrajinské deti a rodiny základnou peňažnou sumou, pričom bude čoraz viac prepájať peňažné prostriedky so službami v oblasti vzdelávania a ochrany detí. Bude pri tom využívať prístup založený na zmene sociálneho správania s cieľom využiť peňažné prostriedky na pokrytie najnaliehavejších potrieb detí.

Sociálna zmena a zmena správania

Po eskalácii vojny na Ukrajine slovenská spoločnosť zareagovala mobilizáciou nebývalej vlny solidarity, keď mnohí  občania venovali svoj čas, úsilie a prostriedky na pomoc tým, ktorí utiekli pred vojnou. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky sa však zdá, že dôsledky vojny vrátane inflácie a prudkého nárastu cien energií podľa oslabujú časť solidarity a zvýrazňujú negatívne nálady voči utečencom v krajine. 

UNI396453

 

Spolu s už existujúcimi výzvami pri zabezpečovaní dostupnosti a prístupnosti niektorých verejných služieb na Slovensku predstavujú negatívne postoje voči utečencom z Ukrajiny významnú výzvu pre začlenenie detí a rodín.

Podobne môžu aj niektoré postoje ukrajinských rodín vytvárať prekážky pre ich integráciu do spoločnosti alebo predstavovať riziko pre ich blaho -  napríklad ich váhavosť pri zápise svojich detí do školy na Slovensku alebo pri ich očkovaní.

Odpoveď UNICEF na vzniknutú situáciu

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých programov UNICEF na Slovensku, ktoré sa realizujú prostredníctvom intervencií v oblasti sociálnej a behaviorálnej zmeny je aj posilňovanie jednotlivcov a komunít, aby si osvojili pozitívne praktiky, a tiež znižovanie bariér, ktoré bránia spoločnosti stať sa spravodlivejšou, inkluzívnejšou a súdržnejšou.

UNI396452

 

Sociálna a behaviorálna zmena je súbor prístupov, ktoré podporujú pozitívne a merateľné zmeny smerujúce k napĺňaniu práv detí. Sledujúc tento účel UNICEF spolupracuje s komunitami a inštitúciami, aby vedel pochopiť a ovplyvniť kognitívne, sociálne a štrukturálne faktory zmeny. Pri tvorbe programov a ich  prispôsobovaní humanitárnym výzvam sa UNICEF opiera o sociálne a behaviorálne dôkazy, ako aj o participatívne prístupy.

Na Slovensku sa intervencie zamerané na sociálnu a behavoriálnu zmenu pohybujú od doručovania správ utečencom o poskytovaných službách až po mechanizmy, ktoré im umožňujú zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch o podpore, ktorú im poskytuje UNICEF a jeho partneri.  Napríklad kampaň #PomáhajmeSi  dávala silný dôraz na podporu prosociálneho správania, akým je napríklad vzájomná podpora medzi slovenskými a ukrajinskými deťmi.

UNI396380

Podobne aj projekt “Ulice pre deti”, ktorý sa realizuje v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava, vytvára priestor pre aktivity zamerané na uľahčenie inklúzie ukrajinských študentov - utečencov. Žiaci desiatich bratislavských škôl s najvyšším počtom ukrajinských utečencov majú vďaka projektu možnosť participatívnym spôsobom formovať prístup do svojich škôl a verejných priestorov. Projekt sa formou skupinovej práce zameriava na riešenie fyzických prekážok v prístupe do škôl a zároveň chce prispieť k integrácii ukrajinských študentov.

Okrem toho UNICEF spolupracuje aj s obcami a buduje ich kapacity na riešenie sociálnej súdržnosti na miestnej a komunitnej úrovni. Táto spolupráca sa odráža  v spoločnom vytváraní integračných plánov pre ohrozené deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením, ako aj podporou rôznych kultúrnych a športových aktivít.

Plánovanie a monitorovanie

Humanitárna činnosť UNICEF v prospech detí sa v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine sa zameriava na intervencie, ktoré zachraňujú životy, zmierňujú utrpenie, zachovávajú ľudskú dôstojnosť a chránia práva postihnutého obyvateľstva. S cieľom riadiť a efektívne a účinne realizovať humanitárne aktivitytak, aby sa dosiahli očakávané dopady, UNICEF využíva proces plánovania a monitorovania založený na výsledkoch.

Kľúčovým krokom pre plánovanie založené na dôkazoch je pre UNICEF zhromažďovanie a analýza údajov a informácií o situácii detí utečencov. Keďže slovenská vláda čelí značným výzvam pri získavaní údajov o utečencoch, ich potrebách a prekážkach, ktorým čelia pri prístupe k službám či integrácii do spoločnosti, UNICEF podporuje verejné inštitúcie pri zlepšovaní zberu administratívnych údajov a ich využívaní v spolupráci s akademickými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.

Ďalšie informácie

Ak chcete sledovať posun dosiahnutý pri odpovedi UNICEF-u na núdzovú situáciu na Slovensku, pozrite si správy o humanitárnej situácii.

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.