Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0483565/Majoli/Magnum Photos

Správa o stave duševného zdravia detí vo svete

Nová analýza naznačuje negatívny dopad na ekonomiky krajín v dôsledku psychických porúch medzi mladými ľuďmi v odhadovanej výške 390 miliárd USD ročne
 
 
NEW YORK, 5. október 2021 – Deti a mladí ľudia budú pociťovať dopad pandémie na ich psychické zdravie a duševnú pohodu po mnoho nasledujúcich rokov, varuje najnovšia správa UNICEFu. Podľa Správy o situácii detí vo svete 2021: Na čo myslím – propagácia, ochrana a starostlivosť o psychické zdravie detí – doposiaľ najrozsiahlejším dokumentom o stave psychického zdravia detí, mladých ľudí a osôb poskytujúcich starostlivosť v 21. storočí – už aj pred vypuknutím pandémie COVID-19 boli deti a mladí ľudia vystavení rizikám súvisiacimi s psychickými ochoreniami bez výrazných investícií do ich riešenia. Podľa najnovších dostupných odhadov sa predpokladá, že viac ako 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10 – 19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou. Takmer 46 000 dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy, ktorá je jednou z piatich najčastejších príčin úmrtí v rámci tejto vekovej skupiny. Stále pretrvávajú veľké rozdiely medzi potrebou liečenia psychických ochorení a prostriedkov vyčlenených na túto liečbu. V správe sa uvádza, že náklady na liečbu psychických ochorení celosvetovo tvoria približne 2 % vládnych rozpočtov na zdravotníctvo.
 
“Pre nás všetkých to bolo 18 dlhých, predlhých mesiacov – a pre deti zvlášť. Kvôli celonárodným lockdownom a s nimi súvisiacimi obmedzeniami pohybu na zastavenie šírenia pandémie, deti prežívali toto nesmierne dôležité obdobie ich života bez rodiny, bez priateľov, bez spolužiakov a bez hier – čo sú kľúčové elementy detstva samotného,” hovorí Výkonná riaditeľka UNICEF, Henrietta Fore. “Dopad na deti je obrovský, a to je len špička ľadovca. Už aj pred pandémiou nieslo príliš veľa detí bremeno neriešených problémov týkajúcich sa ich psychického zdravia. Vlády investujú príliš málo prostriedkov na riešenie týchto kriticky dôležitých potrieb. Nekladie sa dostatočný dôraz na upozorňovanie priamej súvislosti medzi psychickým zdravím a kvality života v nasledujúcich rokoch.”
 
© UNICEF/UN0507849/Bael
 

Situácia v Európe

 
9 miliónov mladistvých vo veku 10 - 19 rokov v Európe trpí duševnými poruchami. Výskyt duševných porúch u chlapcov a dievčat v Európe vo veku 10 – 19 je 16,3 %, pričom inde vo svete je to 13,2 %. V tomto vekovom rozmedzí vyhasnú v Európe približne 3 ľudské životy denne v dôsledku samovraždy. V roku 2019 tvorili depresia a úzkosť u mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov 55 % všetkých duševných porúch. 
 

Psychické zdravie detí počas pandémie

 
Pandémia si skutočne vyžiadala svoju daň. Podľa prvých zistení z medzinárodného prieskumu medzi deťmi a dospelými v 21 krajinách, zrealizovaným UNICEFom a Gallupom – prehľad ktorého poskytuje Správa o situácii detí vo svete 2021 – v priemere 1 z 5 mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov uviedol, že sa často cítil deprimovaný alebo strácal záujem o dianie okolo seba. So vstupom do tretieho roka pandémie COVID-19 sa jej dopad na psychické zdravie a pohodu detí a mladých ľudí naďalej zhoršuje. Podľa najnovších dát UNICEFu bolo celosvetovo aspoň 1 zo 7 detí priamo zasiahnuté lockdownom a viac ako 1,6 miliarde detí bol obmedzený prístup k vzdelaniu. Narušenie každodennej rutiny, vzdelávania, voľnočasových aktivít ako aj obavy o príjem rodiny a zdravie spôsobuje, že mnohí mladí ľudia pociťujú strach, obavy a úzkosť súvisiacu s ich budúcnosťou. Napríklad on-line prieskum v Číne na začiatku roka 2020 citovaný v Správe o situácii detí vo svete ukázal, že viac ako tretina respondentov cítila strach alebo úzkosť.
 

Ekonomický dopad na spoločnosť

 
Diagnostikované psychické ochorenia akými sú ADHD, úzkosť, autizmus, bipolárna porucha osobnosti, poruchy v správaní, depresie, poruchy v jedení, mentálna zaostalosť a schizofrénia môžu vážne poškodiť zdravie detí a mladých ľudí, ich vzdelanie, smerovanie ich životov v budúcnosti i schopnosti byť ekonomicky činnými. A kým dopad na životy detí je nevyčísliteľný, nová analýza Londýnskej ekonomickej školy v jej správe uvádza, že výpadky príjmov do ekonomík v dôsledku psychických ochorení vedúcich k pracovnej neschopnosti alebo smrti mladých ľudí sa odhadujú vo výške takmer 390 miliárd USD ročne.
 

Ochranné faktory

 
Správa uvádza, že súbor genetických informácií, nadobudnutých skúseností a ekologických faktorov od najútlejšieho veku dieťaťa, vrátane rodičovskej starostlivosti, vzdelania, kvality vzťahov, vystavenia násiliu alebo zneužívaniu, diskriminácie, chudoby, humanitárnych kríz a núdzových situácií akou je napr. COVID-19, má vplyv na vývoj psychického zdravia dieťaťa počas celého jeho života. Ochranné faktory, akými sú láskyplní rodičia či osoby poskytujúce starostlivosť, bezpečné prostredie v škole a pozitívne vzťahy s rovesníkmi, redukujú vznik psychických ochorení. Správa však varuje, že významné prekážky, akými sú stigmy a nedostatok finančných prostriedkov, zabraňujú mnohým deťom dosiahnuť dobré psychické zdravie alebo dostať sa k pomoci, ktorú potrebujú. Správa o situácii detí vo svete 2021 preto vyzýva vlády a partnerov verejného i súkromného sektora zaviazať sa komunikovať a propagovať dôležitosť psychického zdravia pre všetky deti, mladých ľudí a osoby poskytujúce starostlivosť, chrániť tých, čo potrebujú pomoc a starať sa o tých najzraniteľnejších, vrátane:
 
• Bezodkladných investícií do zlepšenia psychického zdravia detí a mladých ľudí vo všetkých sektoroch, nielen v zdravotníctve, podporovať celostný prístup v prevencii psychických ochorení, propagácii a starostlivosti.
• Integrácie a rozšírenia intervencií založených na dôkazoch v zdravotníctve, vzdelávaní a sektore sociálnej ochrany – zahŕňajúc programy pre rodičov zdôrazňujúce citlivú výchovu detí a podporujúce psychické zdravie rodičov a opatrovateľov; a zabezpečiť podporu psychického zdravia na školách prostredníctvom kvalitných služieb a pozitívnych vzťahov.
• Prelomenia ticha obklopujúceho psychické ochorenia, riešením problémov stigmatizácie a propagáciou lepšieho porozumenia psychickému zdraviu, prikladaním zodpovedúcej dôležitosti skúsenostiam detí a mladých ľudí.
 
“Psychické zdravie je súčasťou celkového zdravia človeka – nemôžeme si už viac dovoliť dívať sa naň oddelene,” hovorí Fore. “Príliš dlho sme sa pozerali na to – tak v chudobných ako aj v bohatých krajinách – ako sa nekládol náležitý dôraz a neinvestovali prostriedky do kritického faktora maximalizácie potenciálu každého dieťaťa. Toto je nevyhnutné zmeniť.”
 
© UNICEF/UN0474917/Babajanyan/VII Photo

 

Poznámky

 
Odhady týkajúce sa príčin úmrtí medzi dospievajúcimi ľuďmi vychádzajú z údajov WHO – Odhady svetového zdravia 2019. Odhady týkajúce sa diagnostikovaných psychických ochorení vychádzajú z údajov Inštitútu pre meranie a hodnotenie zdravia /IHME/ - Globálna štúdia o záťaži chorôb 2019. Výsledky prieskumu o pocitoch depresie a nezáujmu o dianie okolo seba sú časťou širšej štúdie uskutočnenej spoločne UNICEFom a Gallupom, s cieľom opísať medzigeneračné rozdiely. Projekt Meniace sa detstvo, telefonicky oslovil približne 20 000 ľudí v 21 krajinách. Všetky vzorky respondentov sú založené na pravdepodobnosti a reprezentujú dve odlišné vekové skupiny: ľudí vo veku 15 – 24 rokov a ľudí vo veku nad 40 rokov pochádzajúcich z rôznych častí krajiny, vrátane vidieckych. Vzorka reprezentuje celé civilné neinštitucionalizované obyvateľstvo s ohľadom na vek a prístup k telefónu. Celkové zistenia projektu budú publikované UNICEFom v novembri.
 

Kompletnú Správu o stave duševného zdravia detí vo svete si môžete stiahnuť TU

 
© UNICEF/UN0474759/Babajanyan/VII Photo
 

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí