Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Romenzi

Pomáhaj s
UNICEFom

Chránime tie najzraniteľnejšie deti pred dôsledkami pandémie koronavírusu

 

 

Pandémia koronavírusu COVID-19 nás zasiahla mierou, akú väčšina z ľudí ešte nezažila. Na celom svete si vypuknutie ochorenia vyžiadalo množstvo ľudských životov, mnoho ľudí prichádza o živobytie, zdravotné systémy kolabujú, hranice krajín sa uzatvárajú a mnoho ľudí bojuje o prežitie.

Komunity po celej planéte čelia vážnym výzvam. A hoci sa šírenie vírusu v niektorých krajinách miernym tempom spomaľuje, jeho spoločenské dopady si svoju daň vyberú rýchlo a neľútostne. A na mnohých miestach sa tak stane na účet tých najzraniteľnejších - detí.

 

Bez rýchleho konania hrozí, že zdravotná kríza prerastie do krízy detských práv.

 

Bez rýchleho konania hrozí, že zdravotná kríza prerastie do krízy detských práv. Otrasy v spoločnosti majú na deti vážny dopad: na ich bezpečnosť, detstvo, budúcnosť. Iba vzájomnou spoluprácou môžeme pre milióny chlapcov a dievčat – vrátane tých, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov v dôsledku konfliktu, deťom so zdravotným postihnutím či dievčat vystavených násiliu – zabezpečiť zdravie, pocit bezpečia a vzdelanie.

UNICEF preto vyzýva k bezodkladnej akcii v nasledujúcich oblastiach:

 

Zabezpečme, aby deti ostali zdravé

Medzinárodné úsilie o podporu zdravotných systémov (zabezpečovanie dodávok zdravotníckych pomôcok a materiálu pre najpostihnutejšie miesta, tréning zdravotníckych pracovníkov, diagnostika, liečba) – má pred sebou pri boji s vírusom veľmi dlhú cestu. Preťažené zdravotné systémy však predstavujú väčšiu hrozbu ako tí, ktorí na COVID-19 ochorejú. V najchudobnejších oblastiach sveta je pre deti podstatné zabezpečiť nevyhnutné potreby: jedlo, vodu, hygienické potreby, lieky. Ich životy sú bez nich v akútnom ohrození. Keďže zdravotné systémy sú pod tlakom, novorodenci a deti budú prichádzať o životy aj v prípadoch, kedy by sa tomu dalo zabrániť. UNICEF vyzýva vlády a svojich partnerov k udržiavaniu život zachraňujúcich zdravotníckych služieb pre matky, novorodencov a deti. Našou odpoveďou na COVID-19 musí byť taká reakcia, ktorá bude dlhodobo posilňovať zdravotné systémy.

 

Zabezpečme pre zraniteľné deti vodu, sanitáciu a hygienu

Ochrana nás samotných aj ostatných tým, že si umývame ruky a dodržiavame hygienické opatrenia, nebola nikdy dôležitejšia. Ale mnohé deti stále nemajú prístup k tečúcej vode a hygienickým zariadeniam.

Niektoré deti sú odrezané od prístupu k čistej vode, pretože žijú v odľahlých oblastiach alebo na miestach, kde voda nie je hygienicky ošetrená alebo je znečistená. Ďalšie deti k vode nemajú prístup pretože nemajú domov, žijú v slame alebo na ulici.

UNICEF vyzýva vlády, aby prioritne zabezpečili potreby týchto detí. Tiež vyzývame vás všetkých k podpore našich programov, aby sme s vašou pomocou mohli poskytnúť prístup k vode, sanitácii a hygiene čo najväčšiemu počtu dievčat a chlapcov.

 

Zabezpečme pre deti kontinuálne vzdelávanie

Rodičia, opatrovatelia či učitelia hľadajú nové spôsoby ako pokračovať vo vzdelávaní detí. Je to ich odpoveď na zatváranie škôl po celom svete, aby sa predišlo šíreniu ochorenia COVID-19. Avšak nie všetky deti majú prístup k internetu, knihám a ďalším školským pomôckam.

Musíme urobiť maximum pre to, aby sme umožnili všetkým deťom rovnaký prístup k vzdelávaniu. UNICEF vyzýva vlády k podpore metód domáceho vzdelávania, zahŕňajúc aj netechnické alebo low-tech riešenia a k zvyšovaniu internetového pripojenia v odľahlých a vidieckych oblastiach. V súčasnosti s viac ako 800 miliónmi detí mimo škôl, teraz nie je vhodný čas presmerovávať prostriedky určené na vzdelávanie inde. UNICEF so svojimi partnermi bude pokračovať v spolupráci, aby preklenuli existujúcu digitálnu priepasť a umožnili deťom naďalej sa vzdelávať bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

5-ročná Yuanyuan si čistí pomaranč na oddelení, kde teraz býva. Je 17. február 2020 v nemocnici vo Wuhane, Čína. Yuanyuan bola jediná z celej rodiny, ktorá sa nenakazila vírusom COVID-19. Ostala sama doma, až kým sa zdravotnícki pracovníci nemocnice nerozhodli dobrovoľne sa o ňu postarať. © UNICEF Cui

 

Podporme rodiny, aby mali z čoho pokrývať svoje potreby a starostlivosť o deti

Spoločensko-ekonomické dopady COVID-19 budú najviac citeľné tam, kde žijú najzraniteľnejšie deti. Mnohé z nich už dnes žijú v chudobe a dôsledky opatrení prijatých ako odpoveď na COVID-19 hrozia tým, že budú musieť čeliť ďalším vážnym problémom ako prežiť.

Mnohí rodičia bojujú o udržanie živobytia a denného príjmu. Vlády preto musia prijímať nové opatrenia sociálnej ochrany – programy a politiky, ktoré pomáhajú prepájať rodiny v núdzi so život zachraňujúcou zdravotnou starostlivosťou, výživou a vzdelaním.
Sociálna ochrana zahŕňa priame finančné podpory a podporu dodávok potravín a výživy. Tiež zahŕňa záväzok vlád ochrániť pracovné miesta a spolupracovať so zamestnávateľmi pri adekvátnej podpore pracujúcich rodičov.

Bez neodkladných opatrení na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov pandémie COVID-19, desiatky miliónov detí v súčasnosti už žijúcich na hranici ťažkostí upadnú do chudoby.

 

Ochráňme deti pred násilím, vykorisťovaním a zneužívaním

S narušením miestnych spoločenstiev a života v nich, deti, ktoré už doteraz žili v riziku násilia, vykorisťovania a zneužívania, sa ocitnú v ešte zraniteľnejšom postavení.
Turbulentné spoločenské a ekonomické dianie zvýši riziko predčasných manželstiev dievčat, ich následného tehotenstva a násilia založenom na príslušnosti k pohlaviu. V dôsledku izolácie bude  pomoc pre deti, ktoré už čelia domácemu násiliu alebo on-line šikane, ešte nedostupnejšia. Stres, stigmatizácia z ochorenia a finančné ťažkosti budú zhoršovať krehkú rovnováhu v rodinných a komunitných vzťahoch.
Musíme zabrániť tomu, aby sa táto pandémia stala zároveň krízou v ochrane práv najzraniteľnejších detí. Pri plánovaní opatrení súvisiacich so zabraňovaním šírenia vírusu COVID-19, vlády musia brať do úvahy ich riziká pre dievčatá a zraniteľné deti, vrátane tých, ktorí čelia diskriminácii a stigmatizácii. Musíme podporovať deti, ktoré sú v dôsledku ochorenia dočasne odlúčené od svojich rodičov, byť pripravení na nárast počtov tých, ktorí budú hľadať ochranu na diaľku a hľadať riešenia na udržanie mentálneho zdravia.

 

Ochráňme deti utečencov a migrantov a deti zasiahnuté vojnovými konfliktami

Každý deň deti utečencov, migrantov a deti zasiahnuté vojnovými konfliktami čelia nepredstaviteľným hrozbám – a toto je realitou už v časoch bez pandémie. Pre mnohých z týchto dievčat a chlapcov je prístup k základnej starostlivosti extrémne limitovaný, zatiaľ čo stiesnené životné podmienky robia dodržiavanie nevyhnutného odstupu medzi ľuďmi prakticky nemožným.
Ani v čase prísnych opatrení na zastavenie šírenia COVID-19 nesmieme zabúdať na humanitárne potreby týchto ľudí. Generálny tajomník OSN vyzval celosvetové spoločenstvo, aby sme sa zamerali na boj proti spoločnému nepriateľovi, ktorý nepozná hranice. Systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách zničených vojnou sú už teraz na pokraji kolapsu. Je v rukách svetového spoločenstva, aby sa spojilo na pomoc a podporu tým najzraniteľnejším deťom – odtrhnutým od svojich rodín a domovov – obhájiť ich práva a ochrániť ich pred šírením ochorenia.

26. marca 2020 deti v meste Binnish, Sýria sledujú člena sýrskej civilnej ochrany pri dezinfekcii budovy bývalej školy, ktorá v súčasnosti poskytuje útočisko vysídleným rodinám. © UNICEF Haj Kadour AFP

 

Čo robí UNICEF?

Našou odpoveďou na vypuknutie ochorenia koronavírusu musí byť snaha o vybudovanie lepšej budúcnosti pre každé dieťa. Na celom svete UNICEF spolupracuje s miestnymi spoločenstvami, vládami a svojimi partnermi na spomalení šírenia COVID-19 a minimalizácii spoločenských a ekonomických dopadov na deti a ich rodiny.
 

Zaväzujeme sa:

• Spolupracovať s vládami, miestnymi autoritami a svetovými partnermi v oblasti zdravia, aby sme zaistili základné pomôcky a ochranný material pre najzraniteľnejšie komunity
• Podporovať dodávky život zachraňujúcich liekov, výživy a očkovacích látok, a úzko spolupracovať s vládami a logistickými spoločnosťami, aby sa znížil dopad cestovných obmedzení na doručovanie takýchto dodávok
• Spolupracovať s partnermi pri neodkladnej distribúcii vody, sanitácie a hygienických pomôcok pre najzraniteľnejšie komunity.
• Spolupracovať pri distribúcii informácií o verejnom zdraví a poskytovať poradenstvo o možnostiach spomaľovania prenosu vírusu a minimalizovať tak úmrtnosť.
• Podporovať vlády v ich úsilí udržiavať v školách bezpečné prostredie a zabezpečiť deťom nepretržité vzdelávanie.
• Poskytovať rady a podporu rodičom, opatrovateľom a učiteľom pri domácom vzdelávaní a učení na diaľku a spolupracovať s partnermi pri vytváraní inovatívnych vzdelávacích riešení.
• Poskytovať poradenstvo zamestnávateľom o najefektívnejších spôsoboch podpory pracujúcich rodičov a vytvárať nové sociálne ochranné riešenia na zabezpečenie minimálnej priamej finančnej pomoci pre najchudobnejšie domácnosti.
• Poskytovať rovesnícke vzdelávanie a zdieľanie vedomostí medzi mladými ľuďmi pri podpore ich mentálneho zdravia a bojovať proti stigmatizácii, xenofóbii a diskriminácii.
• Pokračovať v našej práci s deťmi utečencov a migrantov a deťmi zasiahnutými vojenským konfliktom a zabezpečiť ich ochranu pred COVID-19.