Práva detí na Slovensku - užitočné adresy

Linka detskej istoty, n. o.

Linka detskej istoty (od 31.10.2014 ako samostatná nezisková organizáciacia) poskytuje deťom Slovenska nepretržite odborné konzultácie v záujme kvality ich života. Poskytované služby dôsledne chránia práva detí v súlade s prijatým Dohovorom o právach dieťaťa a súčasne spĺňajú a dodržiavajú medzinárodné požiadavky pre dištančnú komunikáciu a poradenstvo. LDI prevádzkuje bezplatné, anonymné a non stop číslo 116 111, určené pre deti a mládež. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie prvého kontaktu a poskytovanie odbornej pomoci a starostlivosti maloletým deťom, v prípade potreby sprostredkovanie priamej odbornej špecializovanej pomoci podľa príslušnej územnej lokality. Viac informácií o ich činnosti a kontaktné údaje nájdete na www.ldi.sk.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri MPSVR SR

Poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako jediný orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ktoré vymedzujú ťažiskové úlohy Centra, a to v troch základných oblastiach:

  • vymáhanie výživného z cudziny
  • medzinárodné únosy detí
  • medzištátne osvojenia

Viac informácií nájdete na stránke www.cipc.sk.

Verejný ochranca práv - Ombudsman

Aj keď sa zatiaľ na Slovensku nepodarilo vytvoriť nezávislú inštitúciu špecializujúcu sa čisto na ochranu práv detí (komisár pre deti), slovenský úrad ombudsmana sa venuje podnetom každého občana v SR, čiže aj deťom a zatiaľ zriadil stránku www.detskyombudsman.sk pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich právach a o tom, ako si ich môžu uplatňovať. Na stránke nájdu deti informácie o problémoch, s ktorými sa denno-denne stretávajú, ale aj o možnostiach riešenia. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Na stránke www.employment.gov.sk sú uverejnené informácie k rodinnej a sociálnej politike SR, novinky z dielne ministerstva, podrobné informácie o podpore rodín s deťmi (vrátane žiadostí, potvrdení a formulárov k príspevkom, prídavkom a príplatkom), súhrn znenia zákona o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele, ako i strategické dokumenty týkajúce sa práv detí. MPSVR SR taktiež zastrešuje Výbor pre deti a mládež, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Na svojej stránke www.upsvar.sk združuje kontakty na všetky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v regiónoch. Ďalej obsahuje informácie týkajúce sa detských domovov a iných zariadení, profesionálneho rodičovstva, potrebné informácie týkajúce sa rodinnej a sociálnej politiky, sociálnoprávnej ochrany detí a detskej kurately. Taktiež informuje o možnosti pomoci deťom a rodinám a o subjektoch pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

IUVENTA

Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, spadajúca pod MŠVVaŠ SR, ktorá ma na starosti implemetnáciu štátnej politiky voči deťom a mládeži. Jej činnosť je zameraná na prácu s mládežou mimo školy a rodiny, na dobrovoľníkov a organizácie, ktoré sa práci s mládežou venujú. Medzi aktivity inštitútu patrí sprostredkovanie informácií o mládežníckych politikách, realizácia neformálnych vzdelávacích aktivít, vypracovanie koncepcií mládežníckych politík, výskumná činnosť o mládeži a tiež spravuje rôzne grantové programy zamerané na mládež. Viac informácií nájdete na stránke www.iuventa.sk  

Výbor pre deti a mládež

Je od roku 2011 stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa detí a mládeže. Výbor dáva rade podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv a potrieb detí a mládeže, v súvislosti s čím vypracúva pre radu návrhy čiastkových a systémových opatrení, návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem, vládnych, rezortných a ďalších opatrení. Množstvo strategických dokumentov nájdete na stránke MPSVR v sekcii Sekretariátu Výboru pre deti a mládež.

Výbor pre práva dieťaťa pri OSN

18-členný medzinárodný Výbor Vysokého komisára pre ľudské práva pri OSN je zameraný na dohliadanie nad implementáciou Dohovoru o právach dieťaťa a jeho dvoch opčných protokolov v jednotlivých krajinách. 19.12.2011 schálilo Valné zhromaždenie OSN tretí opčný protokol, vďaka ktorému budú môcť aj jednotlivé deti podávať sťažnosti týkajúce sa určitého typu porušovania ich práv. Tento protokol vstúpil do platnosti v apríli 2014.
Výbor pre práva dieťaťa pri OSN taktiež vydáva pravidelne všeobecný výklad k jednotlivým právam dieťaťa. Na ich webovej stránke nájdete znenia medzinárodných noriem, implementačné správy krajín, ako i všeobecné komentáre.