CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť


Participácia detí

Podľa článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa:

„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni vyspelosti.“

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru by mali dieťa podporovať v slobodnom vytváraní názorov a mali by vytvoriť prostredie, v ktorom má dieťa možnosť uplatňovať svoje právo byť vypočuté.

Názory vyslovené deťmi môžu vniesť relevantné perspektívy a prispieť skúsenosťami a mali by byť zvažované pri rozhodovaní, tvorbe politík a príprave zákonov a/alebo opatrení a tiež pri ich hodnotení.

Tieto procesy sa zväčša označujú ako participácia. Výkon práva dieťaťa alebo detí na vypočutie je v tomto procese nesmierne dôležitým prvkom. Koncept participácie zdôrazňuje, že zapájanie detí  by nemalo byť jednorazovým krokom, ale začiatkom intenzívnej výmeny medzi deťmi a dospelými v rámci vývoja politík, programov a opatrení vo všetkých relevantných kontextoch života detí.

Slovenský výbor pre UNICEF sa podieľal na vypracovaní Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike (2007 – 2015)

V oblasti detskej participácie sme dospeli k nasledovným záverom:

Pri posudzovaní súčasného stavu práv detí na Slovensku hodnotíme ako najzávažnejší problém pretrvávajúci formalizmus v implementácii Dohovoru zo strany verejných inštitúcií a najmä vnímanie dieťaťa laickou i profesionálnou verejnosťou prevažne ako objektu (majetok, problém, rukojemník, pasívny poslucháč), nie ako nositeľa práv.

O  reálnej a zmysluplnej participácii detí sa dá na Slovensku hovoriť len ojedinele. V roku 2012 realizoval Slovenský výbor pre UNICEF„Kvalitatívnu sondu názorov detí na dodržiavanie ich práv v každodennom živote“

Prieskum preukázal, že možnosť vyjadriť sa vzbudzuje v deťoch nielen radosť a zadosťučinenie, ale aj pocit spoluzodpovednosti za riešenie daných problémov a sebaúctu; rovnocenné zaobchádzanie zvyšuje ich vnímavosť a spätnú pozitívnu reakciu na dospelých; vďaka nezaťaženosti ich názorov spoločenskými stereotypmi sú schopní odhaliť v jednoduchej podobe často nejasné súvislosti a problémy, ktoré dospelí nevidia a/alebo nekomunikujú jednoznačne.

Z prieskumu vyplýva, že spoločenské štruktúry (škola, lekári, verejní činitelia) nevnímajú deti ako rovnocenných partnerov, hoci dnes deti dospievajú skôr aj vzhľadom na dostupnosť informácií.

Jednoznačným záverom realizovaného prieskumu je, že deti chcú byť viac informované o svojich právach a viac sa aktívne zapájať do riešenia záležitostí, ktoré sa ich dotýkajú, a to od úrovne rodiny, cez školu, až po celú spoločnosť.

Školské parlamenty, ktoré môžu byť príkladom napĺňania práv detí vo vzdelávaní, majú síce oporu v školskom zákone, v praxi sú však skôr formálnou štruktúrou škôl. Školy, v ktorých je participácia detí súčasťou vzdelávania a fungovania školy, sú ojedinelé.

Na základe tohto prieskumu bolo formulovaných niekoľko odporúčaní.

Za dôležité považujeme posilnenie hlasu dieťaťa a zaručenie väčšej spoluúčasti detí na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich priamo týkajú na úrovni štátnej správy i samosprávy, vrátane verejných inštitúcii, najmä škôl podporou zvyšovania povedomia laickej i odbornej verejnosti.

Je dôležité podporiť systémové zmeny v školách počnúc materskými školami, ktoré vo vyučovacom procese i v celkovom riadení školy budú odrážať individuálne vzdelávacie potreby dieťaťa, podporovať celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho individuálnych daností, budovanie sebaúcty, ako aj rozvoj kritického myslenia, prijímanie rôznorodosti, či aktívnu participáciu detí na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú a vzdelávacích aktivitách. 

Materiály, dokumenty, príručky k téme nájdete tu.

Súčasťou projektu boli aj školenia detí, učiteľov a dobrovoľníkov. Zopár fotografií, aby ste si vedeli predstaviť, čo sa na týchto školeniach dialo, nájdete v nasledujúcej fotogalérii

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

UNICEF sa transformuje

Valným zhromaždením Slovenského výboru pre UNICEF bola odsúhlasená transformácia z občianskeho združenia Slovenský výbor pre UNICEF (SV pre UNICEF) na nadáciu (NADÁCIA UNICEF SLOVENSKO) .

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.