Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Dnešná konferencia o
participácii detí: UNICEF podnietil diskusiu na tému detských práv na Slovensku

Svoje úspešné projekty na poli detskej participácie prezentovali školy zapojené do projektu Škola priateľská k deťom UNICEF. Deti sa pochválili úspešnými nimi zorganizovanými celoškolskými akciami, hovorili  o spôsoboch, akými sa podieľajú na chode školy, o tom, ako dokážu ovplyvniť tvorbu školských pravidiel a atmosféru v škole ako takú, no aj o problémoch, s ktorými sa v tejto súvislosti stretávajú.

Na konferencii vystúpil aj Ondrej Gallo, kandidát Koalície pre deti Slovenska na post komisára pre deti, ktorý vyše 100 účastníkov konferencie oboznámil s aktuálnym stavom detí na Slovensku a situáciou v oblasti detskej participácii.

Psychologička Jarmila Tomková predstavila preventívnu kampaň Žiaci proti šikanovaniu: „kampaň stavia na rovesníckom prístupe, kedy dobrovoľníci z druhého stupňa základnej školy pôsobia ako žiacki koučovia a pod dohľadom psychologičky uskutočňujú preventívnu kampaň proti šikane na vlastnej škole“. Táto prezentácia bola veľkou inšpiráciu pre zástupcov zúčastnených škôl.

Predseda Slovenského výboru pre UNICEF, Juraj Mišura, slávnostne predstavil najnovšiu publikáciu organizácie - Príručku pre vzdelávanie o právach dieťaťa, ktorá sa mapuje vzdelávací systém škôl a propaguje prístup zohľadňujúci práva dieťaťa. Tento prístup sa snaží o podporu vzdelávania o právach dieťaťa a jeho cieľom je celková transformácia širšieho školského prostredia. Keďže podstatnou časťou prístupu zohľadňujúceho práva dieťaťa je právo, aby bolo dieťa vypočuté a aby sa jeho názory brali do úvahy, jedna časť príručky sa venuje špeciálne detskej participácii.

Konferencia bola súčasťou projektu Slovenského výboru pre UNICEF „Posilňovanie  nástrojov na začleňovanie detí do rozhodovacích procesov na školách” a uskutočnila sa vďaka podpore grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V rámci projektu už bolo v tomto roku vyškolených v oblasti detských práv a participácie detí 30 učiteľov z materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska, 32 detí zo žiackych parlamentov základných a stredných škôl z celého Slovenska a 20 Junior Ambasádorov UNICEF, teda mladých ľudí, ktorí uskutočňujú interaktívne prezentácie na školách na Slovensku a pomáhajú tak pri popularizácii detských práv.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0503601/Rouzier)
celý článok

NA HAITI SA MNOHÝM ĽUĎOM ZRÚTIL SVET

© UNICEF/UN0431702/Schverdfinger
celý článok

Čo spôsobuje zatváranie škôl po celom svete?