Chcem prispieť
Chcem prispieť

Práva detí
na Slovensku

Čo robíme vo veci práv dieťaťa na Slovensku?

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo. Ako organizácie dlhodobo pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, žiaľ, stretávame s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia. Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého dieťaťa.

Dieťa stojí v centre našej pozornosti. Je naším výsostným záujmom upozorňovať na možnosti konkrétnych zlepšení v slovenskom systéme sociálnoprávnej ochrany detí. Táto ochrana pritom nezahŕňa len sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov, lekárov, zástupcov polície, vyšetrovateľov, sudcov, advokátov, a v neposlednom rade nás všetkých – rodičov a občanov tohto štátu. Slovenská republika pred dvadsiatimi rokmi podpísala Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa jednoznačne uvádza, že dieťa má nárok na osobitnú starostlivosť a ochranu. Tešíme sa, že dnes si potrebu pozornosti venovanej právam dieťaťa naliehavo uvedomuje aj verejnosť. Zároveň však chceme upozorniť, že niektoré medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca sociálnych práv dieťaťa na Slovensku.

Naše skúsenosti v práci s detskými obeťami násilia nám nedovoľujú v žiadnom smere stotožniť sa s medializovanými teóriami nezakladajúcimi sa na pravde, ktoré nesú názov "juvenilná justícia". Plne sa dištancujeme od akýchkoľvek tvrdení týkajúcich sa kradnutia detí zamestnancami štátu, linkami pomoci či organizáciami, ktoré pomáhajú deťom. Tvrdíme, že stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. V našej dlhoročnej práci sme sa nestretli s kradnutím detí, zato však každý deň bojujeme proti kradnutiu ich detstva tými, ktorí by im mali byť najbližší.
 

UNICEF Slovensko, člen Koalície pre deti

 

Advokačné aktivity UNICEF Slovensko

UNICEF Slovensko v rámci svojich dlhoročných advokačných iniciatív pravidelne monitoruje a skúma kvalitu života najmä ohrozených skupín detí. V rámci dialógu so zástupcami vlády a štátnych inštitúcií upozorňujeme tvorcov národných politík na oblasti porušovania práv dieťaťa, ako i na oblasti, v ktorých je nevyhnutné zasadiť sa o zlepšenie existujúceho stavu.

Spolupracujeme na príprave národných strategických dokumentov, pričom sa snažíme o lepšiu implementáciu jednotlivých článkov Dohovoru napr. presadzovaním vytvorenia nezávislej inštitúcie na ochranu práv dieťaťa - komisára pre deti, či organizovaním osvetových a vzdelávacích podujatí o právach dieťaťa pre profesionálov pracujúcich s deťmi (sudcovia, advokáti, sociálni pracovníci, pediatri, učitelia). V minulosti sme sa špeciálne venovali témam ako sú Deti a médiá, Súdnictvo priateľské k deťom, Chudoba detí, Najlepší záujem dieťaťa, Násilie páchané na deťoch, a iným. 

Naše vedomosti a skúsenosti čerpáme z našej činnosti na Slovensku (programy pre školy a Linky detskej istoty), zo skúseností organizácie UNICEF v zahraničí a od našich partnerov. Bez spolupráce s partnermi z medzinárodnej, štátnej, korporátnej a neziskovej sféry by naša činnosť nebola možná. Nakoľko vo veci práv dieťaťa pokladáme za kľúčovú práve spoluprácu s inými neziskovými organizáciami, stali sme sa zakladujúcimi členmi Koalície pre deti, ktorá má napomôcť posilneniu presadzovania záujmov detí.

Čo si o svojich právach myslia deti?

Deti sú našimi dôležitými partnermi a každý deň sme svedkami toho, že nám majú čo povedať. Pýtame sa, čo vedia deti o svojich právachčo si myslia deti o uplatnení ich práv na Slovensku a pracujeme na tom, aby boli tieto názory v našej spoločnosti vypočuté a rešpektované. Snažíme sa aby tomu bolo tak pri všetkých záležitostiach, ktoré sa ich týkajú - či už v škole, v rodinách, na súdoch, pri zákonných úkonoch ktorých sú deti účastníkmi, ako aj pri tvorbe politík.

Pripomienky Výboru OSN pre práva dieťaťa pri OSN k Správe SR o deťoch a mládeži

Aj Slovensko sa v roku 1993 zaradilo medzi krajiny, ktoré prijali Dohovor o právach dieťaťa. Týmto krokom sa naša spoločnosť zaviazala zaradiť práva detí do svojich legislatívnych noriem a dbať na ich dodržiavanie. Jednou z povinností vyplývajúcich z prijatia Dohovoru je, že aj SR ako signatárska krajina predkladá pravidelne (každých 5 rokov) správu o stave detí a úrovni implementácie detských práv v SR. 

UNICEF Slovensko sa podieľal na vypracovaní Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike (2007 - 2015). 

Okrem štátnej správy je Výboru OSN predložená aj tzv. alternatívna správa vypracovávaná neziskovými a nezávislými organizáciami. UNICEF Slovensko vypracoval pre Výbor prvé dve takéto správy k Dohovoru (predložené v roku 1999 a 2006) a tiež sa podieľal v roku 2012 na vypracovaní alternatívnej správy k dvom opčným protokolom v spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami v rámci Koalície pre deti.

Vo všetkých prípadoch Výbor pre práva dieťaťa pri OSN adresoval SR sériu odporúčaní (k Dohovoru z roku 2000z roku 2007 a k opčným protokolom z roku 2013), ktoré majú umožniť dokonalejšiu implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa a zabezpečiť tak vyšší štandard starostlivosti o deti na Slovensku.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

UNICEF a HC ´05 iClinic Banská Bystrica na Mikuláša pre všetky deti!