Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0632243/Pidhayna

Pomoc občanom Ukrajiny

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022 


Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná  federácia Červeného kríža (IFRC) poskytovali krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí  opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu pri uspokojovaní základných životných  podmienok pri ich pobyte na Slovensku od 01.05.2022 do 31.08.2022. 
Ak Vám medzinárodné organizácie poskytnú finančnú podporu poslednýkrát v septembri 2022 je potrebné, aby ste sa v priebehu mesiaca september 2022, osobne dostavili na úrad práce, sociálnych  vecí a rodiny príslušný podľa miesta Vášho pobytu na území SR za účelom poskytovania pomoci  v hmotnej núdzi pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov.  

 

  • Ak ste už poberali pomoc v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, musíte prísť  najneskôr do 7.10. 
  • Ak ste dostávali finančnú pomoc len od UNHCR, mali by ste prísť najneskôr do 30. septembra. 
  • Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, ktorá má obmedzenú schopnosť pohybu a z tohto dôvodu sa  nemôžete osobne dostaviť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci žiadosti o pomoc v hmotnej  núdzi, kontaktujte telefonicky najbližší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude za Vami vyslaný  pracovník za účelom vyplnenia žiadosti/aktualizácie údajov.

 

Zoznam úradov a ich adresy a kontaktné  údaje nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287

 
Čo si mám priniesť na ÚPSVR?  

 

 

Information on the transition of the payment of financial aid for emigrants from Ukraine from  the international to the national system from 01.09.2022 

 

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations  Children's Fund (UNICEF) and the International Federation of the Red Cross (IFRC) provided short term transitional financial assistance to people who left the territory of Ukraine due to the armed conflict  while satisfying basic living conditions during their stay in Slovakia from 01.05. 2022 until 31.08.2022.  

If international organizations provide you with financial support for the last time in September  2022, it is necessary for you to appear in person during the month of September 2022 at the office of  labour, social affairs and family responsible for your place of residence in the Slovak Republic for the  purpose of providing assistance in material need for you and your family members. 

 

  • If you have already been receiving assistance in material need from the Office of Labour, Social  Affairs and Family you must come no later than 7th of October, 
  • If you have been receiving financial assistance only from the UNHCR you should come no later  than 30th of September
  • If you are a person with a disability who has limited mobility and for this reason you are not able to  come to the Office of Labour, Social Affairs and Family in person to fill out the application for assistance  in material need, please contact the nearest Office of Labour, Social Affairs and Family by phone. A  representative of the Office of Labour, Social Affairs and Family will come to you for the purpose of  filling out the application.

 

You can find the list of offices and their addresses and contact information  here: https://www.upsvr.gov.sk/urady-kontakty.html?page_id=287 

 

 
What should I bring to the ÚPSVR?  

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0616904/Mugisha
celý článok

Deň matiek: Neviditeľné hrdinky